🎈 Biểu tượng Biểu tượng cảm xúc

Nội dung:

Không tìm thấy gì

🔱 Biểu tượng khác

⚕️BiểU TượNg Y Tế ✔️DấU ChọN BiểU TượNg DấU ChọN DấU GạCh Chéo Vòng LặP 🔱BiểU TượNg Đinh Ba DấU Tròn ⚜️Hoa Diên Vĩ 🔰Ký HiệU CủA NhậT Cho NgườI BắT ĐầU ®️Ký HiệU Đã Đăng Ký ❇️Tia LửA DấU X ♻️BiểU TượNg Tái Chế ☑️HộP KiểM Co DấU ChọN 📛Thẻ Tên ©️Ký HiệU BảN QuyềN 〽️Ký HiệU Thay ĐổI Luân Phiên Vòng LặP Đôi ™️Ký HiệU Thương HiệU ✴️Ngôi Sao Tám Cánh ✳️DấU Hoa Thị Tám Cánh

🟡 Hình học

🔵Hình Tròn Màu Lam 🟢Hình Tròn Màu LụC 🔴Hình Tròn Màu Đỏ 🟡Hình Tròn Màu Vàng 🟥Hình Vuông Màu Đỏ Hình Tròn Màu Đen Hình Tròn Màu TrắNg 🟠Hình Tròn Màu Cam 💠Hình Thoi Co DấU ChấM Bên Trong 🟦Hình Vuông Màu Lam 🟩Hình Vuông Màu LụC 🟣Hình Tròn Màu Tía 🟪Hình Vuông Màu Tía 🟫Hình Vuông Màu Nâu 🔺Tam Giác Màu Đỏ Trỏ Lên Trên 🔷Hình Thoi LớN Màu Lam Hình Vuông LớN Màu Đen 🔻Tam Giác Màu Đỏ Trỏ XuốNg DướI 🟨Hình Vuông Màu Vàng 🟧Hình Vuông Màu Cam ▫️Hình Vuông Nhỏ Màu TrắNg 🟤Hình Tròn Màu Nâu Hình Vuông LớN Màu TrắNg 🔶Hình Thoi LớN Màu Cam 🔹Hình Thoi Nhỏ Màu Lam 🔸Hình Thoi Nhỏ Màu Cam 🔘Nút Tròn ▪️Hình Vuông Nhỏ Màu Đen 🔲Nút Vuông Màu Đen 🔳Nút Vuông Màu TrắNg ◼️Hình Vuông Trung Bình Màu Đen Hình Vuông Nhỏ VừA Màu Đen ◻️Hình Vuông Trung Bình Màu TrắNg Hình Vuông Nhỏ VừA Màu TrắNg

❓ Dấu câu

‼️Hai DấU ChấM Than Màu Đỏ DấU ChấM HỏI Màu Đỏ DấU ChấM Than Màu Đỏ ⁉️DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ DấU ChấM HỏI Màu TrắNg DấU ChấM Than Màu TrắNg 〰️DấU GạCh Ngang LượN Song

🔠 Chữ -số

🅿️BiểN Báo Đỗ Xe ℹ️NguồN Thông Tin 🆙Ký HiệU Lên 🔢BiểU TượNg NhậP Số 🅰️Nhom Máu A 🆔Ký HiệU NhậN DạNg 🆘Ký HiệU Sos 🆖Ký HiệU Không TốT 🔤BiểU TượNg NhậP Chữ Cái Ⓜ️Chữ M Trong Vòng Tròn 🆚Vs Trong Hình Vuông 🆕Ký HiệU MớI 🆑Ký HiệU Cl ㊙️Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Bí MậT” 🆓Ký HiệU MiễN Phí 🈯Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “ĐặT TrướC” 🔠BiểU TượNg NhậP Chữ Hoa 🅱️Nhom Máu B 🆒Ký HiệU Mát 🅾️Nhom Máu O 🆗Ký HiệU Ok ㊗️Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Chúc MừNg” 🔣BiểU TượNg NhậP BiểU TượNg 🈲Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Bị CấM” 🉑Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Co Thể ChấP NhậN” 🆎Nhom Máu AB 🈺Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh” 🈴Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “VượT (LớP)” 🈳Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Còn TrốNg” 🈵Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Kín; HếT Chỗ” 🉐Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “MặC Cả” 🈂️Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “DịCh Vụ” HoặC “Phí DịCh Vụ” 🔡BiểU TượNg NhậP Chữ ThườNg 🈚Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “MiễN Phí” 🈹Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “GiảM Giá“ 🈶Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Không MiễN Phí” 🈸Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Đơn Xin” 🈁Ký HiệU Từ TiếNg NhậT Nghĩa Là “TạI Đây” 🈷️Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Số TiềN Hàng Tháng”

🚱 Cảnh báo

⚠️CảNh Báo 🚫Bị CấM 🔞CấM NgườI DướI 18 TuổI CấM Vào ☢️Phong Xạ ☣️Nguy HiểM Sinh HọC 🚭BiểN Báo Không Hút ThuốC 📵CấM ĐiệN ThoạI Di ĐộNg 🚸Trẻ Em Qua ĐườNg 🚷CấM NgườI Đi Bộ 🚯CấM Xả Rác 🚱NướC Không UốNg ĐượC 🚳CấM Xe ĐạP

🔄 Mũi tên

➡️Mũi Tên PhảI ⬇️Mũi Tên XuốNg ⬆️Mũi Tên Lên 🔄Mũi Tên NgượC ChiềU Kim ĐồNg Hồ 🔝Mũi Tên Top 🔜Mũi Tên Soon ⬅️Mũi Tên Trái 🔛Mũi Tên On! 🔙Mũi Tên Back ⤵️Mũi Tên PhảI Cong XuốNg 🔚Mũi Tên End ↔️Mũi Tên Hai ChiềU 🔃Các Mũi Tên DọC Theo ChiềU Kim ĐồNg Hồ ↘️Mũi Tên XuốNg Bên PhảI ↩️Mũi Tên PhảI Cong Sang Trái ⤴️Mũi Tên PhảI Cong Lên ↗️Mũi Tên Lên Bên PhảI ↕️Mũi Tên Lên XuốNg ↪️Mũi Tên Trái Cong Sang PhảI ↙️Mũi Tên XuốNg Bên Trái ↖️Mũi Tên Lên Bên Trái

☯️ Tôn giáo

🕉️BiểU TượNg Om ✝️Thánh Giá La-Tinh 🛐Nơi Thờ PhụNg ☮️BiểU TượNg Hòa Bình ☯️Âm Dương ☪️Sao Và Trăng LưỡI LiềM ⚛️BiểU TượNg Nguyên Tử ☦️ThậP Giá Chính ThốNg Giáo 🕎Menorah ✡️Ngôi Sao David ☸️Pháp Luân 🔯Sao Sáu CạNh Co DấU ChấM Ở GiữA 🪯Khanda

🔂 Biểu tượng AV

▶️Hình Tam Giác Trỏ Sang PhảI 🔁BiểU TượNg LặP LạI ⏯️BiểU TượNg Phát-TạM DừNg ⏸️BiểU TượNg TạM DừNg 🎦BiểU TượNg RạP ChiếU Phim 📴TắT ĐiệN ThoạI Di ĐộNg ⏭️BiểU TượNg TiếN Về Phía TrướC BiểU TượNg Tua Đi Nhanh ◀️Hình Tam Giác Trỏ Sang Trái 🔆BiểU TượNg Độ Sáng Cao 📶Thanh Tín HiệU Di ĐộNg 🔂BiểU TượNg LặP LạI MộT Bài 🔀BiểU TượNg Xáo TrộN Bài 📳Chế Độ Rung ⏹️BiểU TượNg DừNg 🔼Hình Tam Giác Trỏ Lên 🔽Hình Tam Giác Trỏ XuốNg ⏺️BiểU TượNg Ghi 🔅BiểU TượNg Độ Sáng ThấP Hai Hình Tam Giác Trỏ Lên BiểU TượNg Tua LạI ⏮️BiểU TượNg Lùi Về Phía Sau 🛜Không Dây Hai Hình Tam Giác Trỏ XuốNg ⏏️BiểU TượNg Tháo

♾️ Toán

♾️Vô CựC DấU CộNg ✖️DấU Nhân DấU Trừ DấU Chia 🟰DấU BằNg

5️⃣ Nắp bàn phím

#️⃣Ký HiệU Số *️⃣Phím Hoa Thị 0️⃣Phím Số 0 1️⃣Phím Số 1 2️⃣Phím Số 2 3️⃣Phím Số 3 4️⃣Phím Số 4 5️⃣Phím Số 5 6️⃣Phím Số 6 7️⃣Phím Số 7 8️⃣Phím Số 8 9️⃣Phím Số 9 🔟Phím Số 10

♎ Cung hoàng đạo

Cự GiảI Nhân Mã Thiên HạT Thiên Bình BạCh Dương Sư Tử Song Ngư Kim Ngưu Song Tử Xử Nữ Xà Phu Ma KếT BảO Bình

⚧️ Giới tính

♀️DấU HiệU Nữ ♂️DấU HiệU Nam ⚧️BiểU TượNg NgườI ChuyểN GiớI

🚻 Biển báo giao thông

🚰Vòi NướC 🚼BiểU TượNg Trẻ Em 🚮BiểU TượNg Xả Rác Đúng Nơi Quy ĐịNh 🚹BiểU TượNg Nam GiớI BiểU TượNg Xe Lăn 🚺BiểU TượNg Nữ GiớI 🏧Ký HiệU Atm 🚻Nhà Vệ Sinh 🛂KiểM Soát Hộ ChiếU 🛃HảI Quan 🚾Khu Vệ Sinh 🛄Nơi NhậN Hành Lý 🛅Hành Lý Bỏ Quên

💲 Tiền tệ

💲Ký HiệU Đô La 💱ĐổI TiềN
Đã sao chép!